Dreceres de teclat

Al correu web Mailo , les tecles de drecera següents us permeten accedir fàcilment a les pàgines i funcions més utilitzades.

Dreceres generals

Seleccionar tots els elements d'una llista
Ctrl + A
Llista de dreceres de teclat
Ctrl + ?
Tornar a la llista
Home
Afegir un element
Ctrl + !
Eliminar els elements seleccionats
Supr

Navegació

Següent pàgina
Pàgina anterior
Primera pàgina
Ctrl + 
Següent
Anterior

Accions tenim un missatge

Resposta
Ctrl + R
Reenviar
Ctrl + Canvi + F
Respondre a tots
Ctrl + Canvi + R

Accés a les aplicacions

Panell
Ctrl + 0
Correu
Ctrl + 1
Agenda
Ctrl + 2
Anuari
Ctrl + 3
Disc virtual
Ctrl + 4
Aplicacions
Ctrl + 5
Documentació Mailo
Ctrl + F1
Recercar
Ctrl + /